صفحه بعد پیش گفتار صفحه قبل

پیش گفتار

به نام آن مهربان كه مهربانى كردن آموخت.

فلسطين خسته از رنجى ديرين، رنجنامه‏ى بيدادگرى بر خويش را مظلومانه سر مى‏دهد و گوش جهانيان را به شنيدن مى‏خواهد. شايد همتى كنند و بار گران و نامردم صهيونيسم از شانه‏هاى مجروحش برگيرند. خوشا آنان كه در همهمه‏ى سكوتِ هم داستانِ رسانه‏اى عليه ستمديدگى فلسطين و ياورى به ستمگر صهيونيستى، خاموشى روا ندانسته و گام به ميدان ياورى ستمديده نهاده‏اند. داستانِ فلسطين داستانِ رنجى بزرگ از بيداد بر انسان است كه مى‏بايست بارها خوانده شود. هر بار، بارها آرزو كرد كه هرگز چنين مباد!
آنگاه كه انديشه پيدايى رژيمى در درون سرزمين‏هاى اسلامى در اذهان سرمايه‏داران استعمارگر صهيونيستى جوانه زد. هر آن چه در توان بودشان در تناورى و بارورى آن به كار بستند: تحميل دو جنگِ ويرانگر بر جهانيان، كه در نخست، امپراطورى عثمانى را برچيدند و خود قيم سرزمين‏هايش شدند و از اين رهگذر بستر را براى ورود صهيونيست‏ها، غصب نامشروع زمين و ... فراهم ساختند و در پسين، بر پيدايى كشورى صهيونيستى به نام اسرائيل صحه نهادند و از پى آن به پيشتيبانىِ همه گونه از آن پرداختند. از سوى ديگر با چنبره زدن به رسانه‏هاى گروهى جهان به‏ويژه خبرگزارى‏ها و مطبوعات و چاپ و نشر كتب و به راه‏اندازى هوچى‏گرى تبليغى، و سلطه بر فرهنگ و سياست و افكار ملت‏ها كوشيدند، تا درنيابند كه چه بر انسان مى‏رود در عصر تجدد و پسامدرن! و باز بسنده نكرده و با چيرگى بر دانشگاه‏ها و مراكز دانش‏پژوهى به نظريه‏پردازى و وجاهت علمى بخشيدنِ پشتيبانى خود از پديده‏ى ناخجسته خويش، پرداختند. جعل اصطلاحاتى نظير ليبراليسم، بنيادگرايى اسلامى، تروريسم، جنگ با تروريسم، حقوق بشر، صلح، دفاع، امنيت و مواردى از اين دست همه از اين انديشه‏ى نافرخنده برخاسته است كه در پناه آن و حماقت فروشى هم‏آهنگِ ابر رسانه‏ها به تحميق انديشه‏ها مى‏كوشند و كام بسيار نيز برگرفته‏اند. و اين همه از آن كردند تا ناآرامى بر منطقه چيره شود و اين خطر آفرين هميشگى سبب شود تا كشورهاى منطقه به مقوله‏ى پيشرفت سرزمين خود نينديشند و تا هميشه مردمشان از رشد نايافتگى رنج برند و آنان نيز كام برگيرند از منابع عظيم و ارزانِ منطقه و بازار بزرگ مصرفِ آن.
از اين رهگذر، بايستگى شناختِ موضوع فلسطين و صهيونيسم روشن مى‏شود. پر پيداست آموزه‏ى صهيونيسم كه از هنگام پيدايش آشكارا سوداى فرمانروايى بر جهان را چه در ساحت نظر و چه در ساحت عمل، در سر مى‏پخت، دشمن بشريت است. زين روى فرمان خرد چيزى جز رويارويى شايسته و بايسته با دشمن نيست. اما اين آورد اگر با شناخت درست و همه سويه از روش‏ها و توانمندى‏ها - نظرى و عملى - دشمن، نيز خودى همراه نباشد چيزى مگر ناكامى را در پى نخواهد داشت. بى‏راه نيست اگر بگوئيم همه ناكامى‏هاى مردم مسلمان منطقه در يكصد سال گذشته )رشد نايافتگى فرهنگى، اعتقادى، سياسى، صنعتى، آموزشى، درگيرى‏هاى داخلى و خارجى و ...(، از ناآشنايى آنان از دشمن )ناآشنايى همه سويه( بوده است. خاورميانه گام نخستِ اوست و اگر اين گام به سعادت برداشت گام‏هاى ديگر با شتاب بيشترى برخواهد داشت. كشورهاى زر و زوردار با بهره‏گيرى از اين ناآشنايى مردم و آفريدنِ آموزه‏ى صهيونيسم و رژيم صهيونيستى در تحققِ خواستِ خويش، كه همانا چيرگى بر دارائى‏هاى مردم اين منطقه از جهان است، مى‏كوشند و در اين راستا از هر امكانى بهره مى‏گيرند. پس دشمن‏شناسى بايد نخستين گام ما در رويارويى با آنان باشد كه اگر اين نباشد بردگى و نابودى كمترين ره‏آورد اين كاهلى در شناخت دشمن خواهد بود.
اين باور، نيز پاسداشت خون شهيدان گرانقدر جنبش مردم فلسطين )انتفاضه(، جمعيت دفاع از ملت فلسطين را بر آن داشت تا با به‏كارگيرى روش علمى و بهره‏گيرى از تازه‏ترين و موثق‏ترين اسناد و مدارك به تدوين و تأليف سلسله كتاب‏هايى تحت عنوان »اسناد سخن مى‏گويند« بپردازد. باشد كه از اين رهگذر خلاء منابع و مأخذ معتبر نسبت به قضيه فلسطين و پديده‏ى صهيونيسم پر گشته و پاسخى به نياز پژوهشگران جهان داده باشد و بستر را براى دسترسى همه مردم آزادانديش و دادجوى جهان به اسناد و مدارك و گزارش‏هاى منتشره درباره‏ى فلسطين و صهيونيسم، فراهم آورد.
از آن چه گفته آمد، كه خود شمه‏اى بود از بسيار، به نظر شايسته بود كه آگاهانى فرهيخته و دلداده و متعهد گام به ميدان نهند و بكوشند پرده‏ى نابخردى از ديدگان انديشه‏ى جهانيان برگيرند. كتاب انتفاضه‏الاقصى )قيام دوزخيان سرزمين مقدس( كه به كوشش فرهيخته‏اى آئين انسانيت آشنا آقاى مجيد صفاتاج كه درد فلسطين در جان باور او و يارانِ همدلش آشيان دارد، در نوع خود گام نخستى است در اين گشوده‏ى گسترده و شايسته بزرگ‏دارى. باشد كه خود انگيزه‏اى شود ديگر فرهيختگان و درد آشنايان را. اميد كه بر انسان هرگز ستم مباد!

مجتبى رحماندوست
دبيركل جمعيت دفاع از ملت فلسطين


صفحه بعد فهرست صفحه قبل