دنیا بازیچه دست یهود

تاريخ ملت يهود تاريخى پرفراز و نشيب است كه همواره با مكر و حيله و زر اندوزى و بهانه ‏جوئى از پيامبران الهى همراه میباشد.
امروزه نيز نام يهود با حركت جهانى صهيونيست پيوند خورده ، حركتى كه باعث بوجود آمدن دولت غاصب و ستمگر اسرائيل شد و از ابتداى تشكيل، اين دولت تا كنون دست به قتل و غارت بیگناهان زده و با قلدرى بر قسمتى از بهترين سرزمينهاى اسلامى حاكم گشته و رؤياى حاكميت بر جهان را از طريق زر و زور و تزوير در سر میپروراند.
اعمال ضد اسلامى و انسانى آنها در طول تاريخ و از ابتداى پيدايش اسلام تا كنون بركسى پوشيده نيست ضمن اينكه آنها نيز دشمنى خود با مسلمين را پنهان نمیكنند.
در كتاب دنيا بازيچه يهود مؤلف به برخى از اعتقادات و برنامه ‏هاى ايشان اشاره نموده و خواننده میتواند در مجموع اطلاعات ذیقيمتى را در اين زمينه بدست آورده، به برخى اعمال و جرائم وحشيانه آنها پى ببرد.

 
مقدمه مترجم معرفى فلسطين
تورات و عهد عتيق تلمود پروتكل ها
نفوذ و سيطره يهود! توطئه ‏ها جنايتها
يهود چه مى‏كند؟ در مقابل اين جنايت چه بايد كرد؟