مقدمه مترجم
تاريخچه يهود صفات يهود و فشار دولتها اين عقده‏ها تركيده مى‏شود
آرمانهاى غير انسانى يهود و آمريكا اسرائيل چگونه به وجود آمد؟
آوارگان استدلالهاى جنگلى تجاوز اخير اسرائيل