صفحه بعد تورات و عهد عتيق
 
تورات يعني تعليم و بشارت ، كتابي است آسماني كه بر پيامبر عظيم الشان حضرت موسي عليه السلام نازل شده است .
ولي يهوديان ، اين كتاب را تحريف كرده و خرافات و افسانه هاي زيادي درآن جاي دادند ، بطوري كه امروز به صورت يك كتاب مضحك و عجيبي در آمده است .
نويسندگان تورات ، اشخاص مجهول الهويه و گمنامي هستند كه قرآن درباره آنها مي فرمايد : ォ پس واي بر كساني كه از پيش خود چيزي نوشته و به خداي متعال نسبت دهند تا به بهاي اندك و متاع ناچيز دنيا بفروشند ، واي بر آنها از آن نوشته ها و آنچه از آن بدست آرند.(بقره 78)
صفحه بعد