صفحه بعد خدا در نظر يهود صفحه قبل
 
خداوند ، در كتاب مقدس يهود ، شكل عجيب و غريبي به خود گرفته است، مثلا‏‏ً همانند انسان است(1) ، گيس و لباس دارد(2) ، دو پا دارد(3) ، مانند انسان راه مي رود(4) ، از آسمان به زمين فرود آمده ، به هر كجا كه بخواهد مي رود و جائي را براي سكونت و زندگي خويش مسكن قرار مي دهد(5) ، آن قدر نادان است كه بدون نشانه نمي تواند خانه مؤمنان را از خانه كفار تشخيص دهد(6) و از خيلي چيزها بي خبر است(7) ، پيمان خود را مي‌شكند(8) ، از كرده خويش پشيمان مي شود (9)، گاهي غصه مي خورد و بر كاري كه كرده است, اندوهگين مي شود(10)، با انسان كشتي مي گيرد(11) و در عين اينكه سه تا است ، يكي است، يعني هم يگانه است و هم سه گانه(12) ، مار از او راستگوتر است(13) ، از آسمانها به زمين آمده، بين كلام مردم تفرقه مي اندازد, چون از وحدت كلام آنها مي ترسد(14) ،چيزي را مي گويد و باز تغيير مي دهد.(15)
صفحه بعد صفحه قبل