صفحه بعد پيامبران در نظر يهود صفحه قبل
 
پيامبران (كتاب مقدس ! ) دست كم از خدايان آن ندارند.
مثلاً بعضي از آنها :
1ـ با زنان نا محرم زنا مي كنند ، چنانچه به حضرت داوود عليه السلام نسبت داده اند .(16)
2ـ با دختران خود زنا مي كنند و به حضرت لوط عليه السلام نسبت مي دهند .(17)
3ـ مردم را فريب مي دهند وآنها را مي كشند و زنهايشان را به همسري درمي آورند. اين عمل را هم به حضرت داود عليه السلام نسبت مي دهند .(18)
4ـ با خداوند كشتي مي گيرند ، چنانچه به حضرت يعقوب عليه السلام چنين نسبت مي دهند .(19)
5ـ كارهائي را كه خداوند نهي كرده انجام مي دهند ، چنانچه به حضرت سليمان عليه السلام نسبت مي دهند .(20)
6ـ قلبهايشان به جانب بت متمايل مي شود ، چنانچه به حضرت سليمان عليه السلام نسبت مي دهند.(21)
7ـ براي پرستش بتها, خانه مي سازند و اين مطلب را نيز به حضرت سليمان عليه السلام نسبت داده اند.(22)
8ـ خداوند مي خواهد آنها را بكشد ، چنانچه به حضرت موسي عليه السلام نسبت مي دهند.(23)
9 ـ ستمكار هستند و به كشتار كودكان و افتادگان و گاوان و گوسفندان فرمان مي دهند.(24)
10ـ با خداوند درشتي و خشونت مي كنند ، چنانچه اين موارد را هم به حضرت موسي عليه السلام نسبت دادند.(25)
11ـ سالهاي متمادي بين مردم لخت و پا برهنه راه مي روند ، چنانچه به پيروان پيامبر نسبت داده اند.(26)
12ـ به گردنهاي خويش بند و يوغ مي گذارند و اين را هم به ارمياي پيامبر نسبت مي دهند. (27)
13ـ خداوند فرمانشان مي دهد تا نان آلوده به نجاسات انساني بخورد .
14ـ خداوند به آنها دستور مي دهد كه سر و صورت خود را بتراشند و اين دو مورد را هم به حزقيال نسبت داده اند .(28)
15ـ خداوند امرشان مي كند تا زن زنازاده را به همسري در آورند و گفته اند كه يوشع عليه السلام چنين كرده است .(29)
16ـ مردم را به پرستش بت ترغيب كرده و خود بت مي سازند، و مي گويند كه اين عمل را هم هارون عليه السلام انجام داده است.(30)
17ـ از راه زنا متولد شده اند ، چنانچه به يفتاح پيامبر عليه السلام نسبت داده اند.(31)
18ـ شراب مي نوشند و مستي مي كنند و به حضرت نوح عليه السلام نسبت داده اند .(32)
19ـ دروغگو هستند ، چنانچه به پيامبر سالخورده حضرت نوح عليه السلام نسبت مي دهند.(33)
20ـ و يكي از صفات حضرت يعقوب عليه السلام را گفته اند كه نبوت را به زور از خداوند گرفته است .(34)
صفحه بعد صفحه قبل