صفحه بعد قسمتهايي از متن تورات صفحه قبل
 
قسمتهايي از متن تورات
1- من گفتم كه شما خدايانيد و جميع شما فرزندان حضرت اعلي, ليكن مثل آدميان خواهيد مرد.
2- اقوام غير اسرائيل به جماعت خدا راه نخواهند يافت, و هيچكدام از آنها به ميان جامعه خداوندي وارد نخواهند شد.1
3- هيچ شراب نخوريد, به غريبه اي كه درون دروازه تو باشد بده يا به اجنبي بفروش, زيرا كه تو براي يهوه, خدايت, مقدس هستي.2
4- دختران خود را به آنها ندهيد و دختران آنها را به جهت پسران خود و به جهت خويشتن نگيريد.3
5- حدود تو را از بحر فلسطين و از صحرا تا نهر فرات قرار مي دهيم, زيرا ساكنان آن سرزمين را به دست شما خواهيم سپرد و ايشان را از پيش خود خواهيد راند, با ايشان و با خدايان ايشان عهد مبند.4
6- به سرزمين كنعانيان تا نهر فرات داخل شويد, اينك اين زمين را پيش روي شما گذاشتم, پس داخل شده, زميني را كه خداوند براي پدران شما, ابراهيم و اسحاق و يعقوب, قسم خورده كه به ايشان و بعد از آنها به ذريّت ايشان بدهد, به تصرف در آوريد.5
7- و امتها را به ميراث تو خواهم داد و اقصاي زمين را ملك تو خواهم گردانيد, ايشان را به عصاي آهنين خواهي كشت, مثل كوزه گر آنها را خورد خواهي نمود.6
8- گوشت بخوريد و خون بنوشيد, گوشت صاران را خواهيد خورد و خون روساي جهان را خواهيد نوشيد.7
9- ايشان را مانند گوسفندان براي ذبح بيرون كش و ايشان را به جهت روز قتل تعيين نما.
10- خداوند بر يعقوب ترحم فرموده, اسرائيل را بار ديگر بر خواهد گزيد. و ايشان را در زمينهايشان آرامي خواهد داد و غربا به ايشان ملحق شده, با خاندان يعقوب ملحق خواهند گرديد, و قومها (غير يهوديان), ايشان را به مكان خودشان خواهند آورد و خاندان اسرائيل ايشان (غير يهوديان) را در زمين خداوند, بنده و كنيز خود خواهند ساخت, و بني اسرائيل, اسير كنندگان خود را اسير, و بر ستمكاران خويش حكمراني خواهد نمود. 1
صفحه بعد صفحه قبل