1. رویتر در سال 1872 با وساطت سفیر انگلستان در تهران با دادن 40/000 لیره استرلینگ به ناصرالدین شاه قاجار امتیاز کشیدن راه آهن و حق اکتشاف انحصاری کلیه معادن به جز طلا و نقره به اضافه تاسیس بانک شاهنشاهی در ایران را به خود اختصاص داد و او از اولین یهودیانی بود که اقدام به خرید زمین در فلسطین نمود. جالب این است که این 40/000 لیره استرلینگ بابت مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا، پرداخت شد و مجدداً این پول به اروپا بازگشت.

  2. النفوذ الیهودی، تالیف فوادین سید عبد الرحمان الرفاعی،چاپ کویت.