سلطه و سیطره صهیونیست ها در آمریکای لاتین

 

سلطه و نفوذ صهیونیزم بر آمریکای جنوبی چیزی است که همانند سایه ای به همراه سلطه و نفوذ ایالات متحده بر سراسر آمریکای لاتین گسترش یافته است، این سلطه:
اولاً از طریق " بانک " رشد اقتصادی آمریکا، و
ثانیاً از طریق سازمان دول آمریکای لاتین " OAS " و مستشاران نظامی و اقتصادی در این کشورها اعمال شده است.
چرا که سازمان " OAS " تحت نفوذ سرمایه داران آمریکاست، و سرمایه داران آمریکایی همان صهیونیست های معروف می باشند و بنابراین سیاست اسرائیل از طریق سازمان " OAS " و با اهرم کمک های اقتصادی به آمریکای لاتین دیکته می شوند، و دولت های موجود عملا در برابر سیاست های تجاوزکارانه اسرائیل و ایالات متحده تسلیم و خاضع می باشند و شورش های مردمی و ملی تا کنون به توفیقات مهمی دست نیافته است.
سبک کار در همه این دولت ها تقریباً یکسان است، دولت ها با کمال استبداد حکومت می کنند، منافع ملی در استخدام مصالح آمریکا و اسرائیل به کار می افتندو قیام و شورش های مردمی در چهره قیام های سیاسی و یا مذهبی توسط نیروهای امنیتی به شدت سرکوب می شوند.
کار سلطه صهیونیزم در آمریکای لاتین یک امر حل شده و آشکار می باشد، بطوریکه در کنار سازمان " OAS " سازمانی هست که مسئول تنظیم همکاری بین کشورهای آمریکای لاتین و اسرائیل می باشد و روزنامه "جوروزالم پست" در شماره 27/10/1977 خود پیشنهاد می کند: فرمولی که جهت حل اختلاف اسرائیل با دول آمریکای جنوبی اجراء شده، در خاور میانه، برای حل مساله اعراب و اسرائیل به اجراء در آید و مساله خصومت به مساله همکاری و به اصطلاح تسلیم محض بیانجامد.(1) در آمریکای لاتین بعد از پیروزی حزب کمونیست کوبا، توسط فیدل کاسترو، یک پیمان همه جانبه بین آمریکا و دول آمریکای لاتین عضو سازمان " OAS " منعقد شد که منظور از این همکاری با این دولت ها بود، برای جلوگیری از نفوذ کمونیست ، و به مفاد این پیمان قراردادهای پروژه های کشاورزی و اقتصادی و صنعتی بسته شد و برنامه هایی جهت اجراء آنها به هیات ها و گروه های اسرائیلی واگذار شده بود.
بنابراین اگر در سالهای قبل روابط کشورهای آمریکای لاتین با اسرائیل روابط سیاسی و فرهنگی و دیپلوماسی بود اکنون به صورت ارائه برنامه های کشاورزی و صنعتی بیرون آمده بود، و به این جهت بعد از ایالات متحده ، آمریکای لاتین حکم سرزمین موعود برای یهود را داشت و از سویی سیل مستشاران اسرائیلی با منظورهای استعماری به سوی آمریکای لاتین روانه شد و از سوی دیگر در سال 1969 فقط 1500 دانشجو و محقق آمریکای لاتین در اسرائیل مشغول تحقیق و آموزش طرحهای صنعتی و کشاورزی و فنی می بودند(2) و این نسبت در سالهای اخیر به مراتب بیشتر شده است.

فهرست