اقلیت صهیونیست در آمریکای لاتین

فعالیت های صهیونیستی در آرژانتین

فعالیت های صهیونیستی در برزیل

آمریکای لاتین یکی از عمده ترین مراکز یهودی نشین در عالم می باشد، بطوریکه در درجه اول آرژانتین بیشترین یهودی نشین در آمریکای لاتین به حساب می آید که 475 هزار یهودی در ان سکونت دارند، که البته گفته می شود جمعیت واقعی یهودیان بیش از این تعداد است. آمار زیر نشان دهنده حداقل یهودیان در کشورهای آمریکای لاتین می باشد: (1970 میلادی)
آرژانتین 000/475 نفر
که فقط 000/350 نفر در بوینس آیرس ساکنند.
برزیل 000/180 نفر
اوروگوئه 000/52 نفر
مکزیک 000/40 نفر
شیلی 000/35 نفر
کوبا 000/2 نفر
این یهودیان درحقیقت هر کدام یک صهیونیست فعال هستند که در نهایت به سود سازمان یهودی عالمی کار می کنند و در آمریکای لاتین این یهودیان دارای صدها گونه انجمن و سازمان و موسسه خیریه و اجتماعی و نفوذی می باشند که عوامل نفوذ صهیونیزم به حساب می آیند.(3)
در درجه اول منظور اسرائیل از حضورو نفوذ در دول آمریکای لاتین بهره برداری از آراء این دولت ها در سازمان ملل متحد می باشد که پیوسته در مسائل حساس آراء این دولت ها پشتیبان اهداف جهانی اسرائیل بوده است و به هنگام تاسیس دولت غاصب و نژادپرست اسرائیل از مجموعه 31 رای موافق، 14 رای موافق مربوط به کشورهای آمریکای لاتین بود اطلاعات ما پیرامون توطئه های آشکار و مخفی یهودیان بسیار ناچیز و ضعیف است ، نویسندگان و محققان باید در این زمینه دست به کارهای جدی بزنند ، لازم است توطئه هایی که در این کنفرانس ها انجام می گیرد، افشاء شود، ما در فقر اطلاعاتی غرق شده ایم که باید برای آن فکری بشود، در هر حال، اینک نفوذ صهیونیزم در برخی از این کشورها را به اختصار مرور می کنیم.(4)

فهرست