نفوذ صهیونیزم در
موسسات دولتی و در حکومت ها

 

از آنجا که صهیونیزم مولود فساد عالمی، و فساد و تباهی توام با صهیونیزم است، بنابراین نفوذ صهیونیزم در موسسات دولتی و غیر دولتی و در حکومت های دول استعماری و دول استعمار زده ، به معنا و مفهوم گسترش فساد و انحراف و سقوط موازین اخلاقی در جهان حاضر می باشد ، در تشکیلات حکومتی و استکباری جهانی در هر کجا پای فساد و تباهی باز شود ، در انجا حضور عوامل یهودی ضرورت پیدا می کند ، و مواردی که به طور مختصر در سطور ذیل از نظر می گذرد، معدودی است از حضور خطرناک و شیطانی عوامل صهیونیستی در نقاط مختلف عالم:

حضور در بریتانیا
حضور در پارلمان ترکیه عثمانی
نفوذ در روم و واتیکان
نفوذ در فرانسه
نفوذ در ایالات متحده آمریکا

فهرست