1. این در حالی است که قتل قاتل کندی یک توطئه بود برای از بین بردن مدارک قتل کندی.

  2. مساله سیک های هندی در هندوستان شبیه مساله بهایی در ایران دوره شاه است و دست استعمار خارجی و سیاست ضد بشری اسرائیل موجب پیشرفت اقتصادی سیک ها شده و آنان در سراسر عالم دوشادوش اسرائیلی ها کار می کنند، در عین حال عوامل صهیونیستی در جامعه هندوها مشغول فتنه انگیزی فراوان بر ضد مسلمانان می باشند و از عداوت هندوها و سیک ها با مسلمانان بهره برداری می کنند.رک الحلف الدین متعاون الهندی الاسرائیلی ضداعالم الاسلامی،تالیف محمد حامد.