1. النفوذ الیهودی،تالیف عبدالرحمن الرفاعی، ص 118 - 117.

  2. در تورات و تلمود،قضایای تحریف شده فراوانی و جود دارد که نشان می دهد پیامبران خود برای اجرای اهداف خودشان اقدام به هدیه زنان و دختران خود نموده اند، در جایی که به روایت تورات حضرت ابراهیم زن خودش را به فرعون مصر هدیه می کند، تکلیف بقیه صهیونیست های عالم روشن خواهد بود.

  3. رک:خاطرات یاسر عرفات.

  4. النفوذ الیهودی،مرجع سابق،ص 121.