1. تاریخ یهود ایران،ج 3،ص 755.

  2. تاریخ یهود ایران،ج 3،ص345 .