با توجه به شخصی بودن سایت و عدم وابستگی به موسسه یا ارگان خاصی ، خوشحال میشویم از حمایتها و پشتیبانی های شما برخوردار شویم :


     پشتیبانی علمی : ارسال مقالات و متون مرتبط با موضوع سایت .
     پشتیبانی فنی : ارسال برنامه ، عکس  و نظر دهی درمورد طرح فنی سایت یهود .
     پشتیبانی فکری : انتقاد و پیشنهاد در مورد مطالب و سبک طراحی و موضوع بندی سایت علمی یهود .
     پشتیبانی تبلیغاتی : معرفی و پیوند سایت به مجموعه های دیگر علمی و فارسی .
     پشتیبانی مالی : حساب سیبا به شماره : {  0300327902000  } در وجه : محمد جواد احمدی  .

با تشکر  .

صفحه ارتباط با سایت