ادله اثبات دعواى كيفرى در آيين يهود   مجازات‏ها در حقوق كيفرى يهود جرايم در حقوق كيفرى يهود