صهیونیسم بین‌المللی
خلاصه
مقدمه
وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یهود در اروپا
تاریخچه حضور یهودیان در اروپا
دیدگاه اروپاییان نسبت به یهودیان
ماهیت صهیونیسم
زمینه‌های شکل‌گیری تفکر صهیونیسم
فعالیت رسمی سازمان صهیونیسم
فضایابی صهیونیست‌ها در اروپا
سازمان‌های صهیونیستی
سازمان جهانی صهیونیسم
کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (ایپک)
فعالیت‌های ایپک در راستای اهداف صهیونیسم
فعالیت‌های ایپک در حمایت از اسرائیل
شورای اروپایی جوامع یهودی
فعالیت‌های شورا در راستای اهداف صهیونیسم
فعالیت‌های شورا در حمایت از اسرائیل
صیانت از مبانی و پشتوانه‌های صهیونیسم
انسجام بخشیدن به سازمان‌های یهودی در قالب مجامع بین‌المللی
حفظ و سازماندهی جوامع یهودیان در هر کشور
بهره‌گیری اطلاعاتی و جاسوسی از جامعه یهودیان
اعمال نفوذ در ساختار تصمیم‌سازی دولت‌ها
گسترش و اشاعه فساد و فحشا در جهان
کنترل رسانه‌های ارتباط جمعی
کنترل و تسلط بر منابع پولی و اقتصادی در جهان
رابطه بین صهیونیسم و اسرائیل
نتیجه‌گیری