روابط ایران و اسرائیل به روایت اسناد نخست‌وزیری (۵۷ ـ ۱۳۲۷)
خلاصه
پیشینه تاریخى
نخستین موضع‌گیری‌ها و واکنش‌ها
آژانس یهود و مهاجرت یهودیان
شناسایى و برقرارى روابط پنهانى
ناصر و روابط ایران و اسرائیل
تداوم و تعمیق روابط
پىنوشت‌ها