صفحه بعد نظام حکومتی صفحه قبل

نظام حکومتی

نظام حکومتی در اسرائیل در حقیقت ادامه سیستم خودمختاری است که انگلیسی‌ها در زمان قیمومت بر فلسطین و به موجب قرارداد قیمومت به یهودیان ساکن در این سرزمین داده بودند. در قرارداد قیمومت، سازمان صهیونیسم به عنوان یک ارگان یهودی مناسب برای همکاری با دولت قیم جهت ایجاد وطن ملی یهود (با توجه به مفاد اعلامیه بالفور) شناخته شده است.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل