صفحه بعد اردوگاه راست گرایان صفحه قبل

ب) اردوگاه راست گرایان

این اردوگاه شامل کلیه احزاب سیاسی اسرائیلی است که با هر نوع عقب نشینی از مناطق اشغالی مخالف و خواهان الحاق زود یا دیرهنگام این مناطق به اسرائیل هستند. از احزاب مطرح این اردوگاه نیز می‌توان به احزاب لیکود، هتحیا، تسومت، یعود، مولیدت و کاخ اشاره کرد.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل