صفحه بعد کابینه صفحه قبل

کابینه

کابینه اسرائیل برای مدتی وظایف و اختیارات خود را به استناد نظام نامه قانون و اداره (مصوب ۱۹۴۸) و قانون انتقال (مصوب ۱۹۴۹) اعمال می‌نمود. ولی پس از تصویب «قانون مبنای ویژه دولت» در ۱۳ جولای ،۱۹۶۸ این قانون مبنای کار کابینه قرار گرفته است. طبق این قانون، کابینه بازوی اجرایی دولت بوده و مقر دائمی آن در بیت المقدس است. کلیه وزرا در برابر کنست مسئول می‌باشند و کابینه تا زمانی که از رأی اعتماد کنست برخوردار است می‌تواند به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب کابینه اختیارات و جایگاه قانونی خود را از کنست می‌گیرد. نخست وزیر باید عضو کنست باشد ولی درخصوص وزیران چنین الزامی وجود ندارد. هر یک از وزرا می‌توانند با موافقت دولت، یکی از اعضای کنست را به عنوان معاون خود منصوب یا عزل نمایند و در صورت کناره گیری وزیر، معاون نیز کنار می‌رود. تعیین معاونان باید با اطلاع کنست باشد، اما نیازی به موافقت آن ندارد.

در صورت استعفای کابینه با برگزیدن کنست جدید، کابینه قبلی تا انتصاب کابینه بعدی به کار خود ادامه می‌دهد.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل