صفحه بعد رئیس دولت صفحه قبل

رئیس دولت

متعاقب تصویب پست ریاست دولت به عنوان بخشی از دستگاه حکومتی اسرائیل، حییم وایزمن نهم مارس پس از اعلام استقلال به عنوان نخستین رئیس دولت اسرائیل برگزیده شد. پست ریاست دولت در اسرائیل بیشتر حالت نمادین و تشریفاتی دارد تا یک مقام اداری و اجرایی. اختیارات رئیس دولت توسط قانون مشخص شده است که از آن جمله می‌توان به حق انتخاب یک عضو کنست برای تشکیل کابینه جدید، عفو بعضی از زندانیان، امضای قوانین، مقررات، اسناد و مدارک در چارچوب قانون و... اشاره کرد.

رئیس دولت در اسرائیل براساس قانون مبنای ویژه ریاست دولت مصوب ۱۶ ژوئن ،۱۹۶۴ بالاترین مقام به شمار رفته و مقر او در شهر بیت المقدس است و کلیه شهروندان اسرائیلی می‌توانند خود را داوطلب احراز این مقام کنند. رئیس دولت در جلسه ویژه کنست و با رأی مخفی نمایندگان و براساس کسب اکثریت مطلق آرا (دست کم ۶۱ رأی) برگزیده می‌شود و در صورتی که این تعداد آرا توسط هیچیک از داوطلبان دور اول کسب نشود، رأی گیری آن قدر تکرار می‌شود تا یکی از داوطلبان موفق به کسب آرای لازم شود. هر ۱۰ تن از اعضای کنست می‌توانند با ارائه پیشنهادی کتبی به همراه رضایت نامه شخص موردنظر، وی را به عنوان داوطلب احراز پست ریاست دولت معرفی کنند.رئیس دولت در اسرائیل از مصونیت قضایی بالایی برخوردار است و به هیچ وجه نمی‌توان او را به خاطر مسائل مربوط به حوزه وظایف و اختیارات ریاست محاکمه کرد. به طور کلی قانون او را از هر گونه مؤاخذه در برابر اقداماتی که در محدوده اختیاراتش انجام می‌دهد، مصونیت می‌بخشد. رئیس دولت به پیشنهاد «کمیسیون احکام کنست» و موافقت حداقل سه چهارم نمایندگان عزل می‌شود و می‌تواند با حضور در کنست به دفاع از خود بپردازد.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل