صفحه بعد دستگاه قضایی صفحه قبل

دستگاه قضایی

قانون دادگاهها و قضاوت، بر استقلال دستگاه قضایی از قوای مقننه و مجریه، تأکید و حق شهروندان را در شکایت کردن به دادگاهها در سطوح گوناگون ازجمله دادگاه عالی عدلیه (طبق یک روند اجرایی مشخص) تضمین می‌کند. دادگاه عالی عدلیه در حوزه مسائل قضایی نقش بزرگی را ایفا می‌کند. دادگاه مزبور حق اظهارنظر درخصوص نحوه عملکرد دستگاه حکومت به استثنای کنست و رئیس دولت را دارد. از آن طرف حکومت می‌کوشد با تصویب قوانین مختلف در کنست یا اجرای قوانین حالت‌های اضطراری، اختیارات این دادگاه را محدود کند. در اسرائیل هیچ دادگاهی (در هر سطحی که باشد) حق نقض قوانین مصوب کنست را ندارد.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل