صفحه بعد اردوگاه چپ گرایان صفحه قبل

الف) اردوگاه چپ گرایان

در این اردوگاه آن دسته از احزاب سیاسی قرار دارند که خواهان صلح با فلسطینیان و کشورهای عربی در قبال عقب نشینی از تمام یا بخشی از سرزمین‌های اشغالی اند. البته این احزاب در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر اختلاف نظر اساسی دارند. همچنین تمام احزاب سیاسی عربی (با تأکید بر تفاوت ماهوی آنان با احزاب یهودی) بخشی از این اردوگاه به شمار می‌روند. ازجمله احزاب مطرح اردوگاه چپ گرایان می‌توان به احزاب کارگر، میرتس، مبام، راتس و شینوی اشاره کرد.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل