اسرائیل دشمنی که باید بیشتر شناخت
خلاصه
نظام حکومتی
قانون اساسی
کنست
کابینه
رئیس دولت
دستگاه قضایی
احزاب سیاسی
مشخصات کلی نظام حزبی در اسرائیل
اردوگاه چپ گرایان
اردوگاه راست گرایان
اردوگاه مذهب گرایان
اقتصاد
تحولات اقتصادی