صفحه بعد مقدمه صفحه قبل

مقدمه

شخصیت‌هاى صاحب نفوذ یهودى در روسیه همواره نقش تعیین‌کننده‌اى را در تحولات اوضاع جوامع یهودى ایفا کرده‌اند. بسیارى از این افراد با استفاده از قدرت خود در عرصه‌هاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در راستاى بهبود وضعیت یهودیان روسیه و رشد و توسعه فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جوامع یهودى تلاش می‌کنند. در واقع بین وضعیت یهودیان این کشور و فعالیت‌هاى سازمان‌هاى یهودى روسیه و روساى آنها ارتباط مستقیم برقرار است. یوگنى یانوویچ ساتانوفسکى، یکى از افراد صاحب نفوذ در عرصه‌هاى مختلف می‌باشد وى در حال حاضر سمت ریاست کنگره یهودیان روسیه را به عهده دارد و فعالیت‌هاى وى به عنوان رئیس این کنگره بر وضعیت یهودیان این کشور و چگونگى روابط آنها با رژیم صهیونیستى و یهودیان آمریکا بسیار تأثیرگذار مى‌باشد. این گزارش سعى دارد تاریخچه زندگى، فعالیت‌ها و مواضع ساتانوفسکى را به عنوان یکى از شخصیت‌هاى مطرح و مهم یهودى در روسیه بررسى نماید.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل