صفحه بعد نتیجه‌گیرى صفحه قبل

نتیجه‌گیرى

از آنچه که در این گزارش عنوان شد، این نتیجه استخراج مى‌شود که فعالیت‌هاى ساتانوفسکى در زمینه‌هاى علمى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى در روسیه در راستاى حمایت از سیاست‌هاى رژیم صهیونیستى، گسترش و استحکام روابط بین یهودیان روسیه و رژیم مذکور و جلب حمایت افکار عمومى نسبت به سیاست‌هاى ددمنشانه آن در کشتار مردم بی‌گناه فلسطین با عنوان مقابله با تروریسم جهت دهى شده است. به عنوان مثال اقدامات وى در راستاى برگزارى میتینگ همبستگى با اسرائیل در سال گذشته و جمع‌آورى طومارى در حمایت یهودیان و غیریهودیان روسیه از رژیم صهیونیستى خود حاکى از اهداف و تلاش‌هاى وى براى جلب حمایت از سیاست‌هاى غیرانسانی رژیم صهیونیستى در قبال فلسطین اشغالى می‌باشد.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل