منابع صفحه قبل

منابع:

http:// www.whoisho.com
wwwjn.com.ua/events/ kongress
1012.html(2001/12/10)
www.Ijc.ru/satanov.html
www.kommersant.ru/ news/lenta.html?id=28146
http://www.whoiswho.ru
wwwjn.com.ua/events/ kongress-۱۰۱۲. html
www.Ijc.ru/satahov.html
دانشگاه یهودى مسکو در سال ۱۹۹۱ تاسیس شد. این دانشگاه یکى از اولین مؤسسات آموزش عالى غیردولتى در روسیه است. دانشگاه یهودى مسکو اولین مرکز آموزش عالى یهودى در بین جمهوری‌هاى شوروى سابق مى‌باشد و تاسیس آن راه را براى انجام فعالیت در زمینه آموزش آکادمیک یهودیت و برقرارى همکاری‌هاى متقابل و مشترک بین نمایندگان دانشگاه یهودى مسکو و دانشگاه اورشلیم را همراه کرده است.
www.Ijc.rul
Ibid
Ibid
wwwjn.com.ua/events/ kongress-1012. html
تابلوى تله انفجارى به تابلوهاى شامل شعار آنتى سمیتیک اطلاق مى‌شود که به بمب مجهز مى‌باشند و در صورت برداشتن آن از محل نصب، بمب آن فعال و منفجر مى‌شود. اقدامات آنتى سمیتیک تابلوهاى تله انفجارى از ماه مه سال ۲۰۰۲ در روسیه آغاز شد. اولین مورد از تابلوى تله انفجارى در ۲۸ مه ۲۰۰۲ در روسیه مشاهده شد که یک خانم روس بر اثر برداشتن تابلو مجروح شد
www.ntvru.com (2002/5/30)
www.antisemitismu.net/site/site.aspx?SECTLONID=154548%11 D=188046
www.Jewish.week
www.dni.ru/2002/4/25)
www.izvestia.ru/ (2002/4/25)
www.Ijc.ru
www.Ijc.ru (2003/2/28)
http://www.eajc.org /news-gen-r. php?id =1681
www.Evrey.com (2002/2/18)

فهرست صفحه قبل