معرفی شخصیت: یوگنی یانوویچ ساتانوفسکی
خلاصه
مقدمه
پیشینه شخصى
ابعاد مختلف فعالیت‌هاى یوگنى ساتانوفسکى
دیدگاه و عملکرد ساتانوفسکی در قبال آنتی سمیتیسم در روسیه
مواضع یوگنی ساتانوفکسی نسبت به رژیم صهیونیستى
مواضع یوگنی ساتانوفسکی نسبت به یهودیان آمریکا
نتیجه‌گیرى
منابع