پانوشت‌ها صفحه قبل

پانوشت‌ها:

Avigdor Neventzal
www. Haaretez.com (2004/7/1)
Din rodef
www.Haaretez.com (2004/6/30)
www. Haaretez.com (2004/6/30)
www. Metafilter.com/mefi (2004/7/6)
www. Independent.co.uk (2004/7/7)
الایام، (۷/۷/۲۰۰۴)
www. Independent. co.uk. (2004/7/7)
بولتن رویداد و گزارش اسرائیل (سیاسى- داخلى) شماره ۳/۲۲۲، تاریخ ۸/۴/۱۳۸۳، مؤسسه تحقیقات و پژوهش‌هاى سیاسى- علمى ندا
همان
www. Jpost.com (2004/2/3)
القدس، (۳/۷/۲۰۰۴)
بولتن رویداد و گزارش اسرائیل (سیاسى- داخلى) شماره ۳/۲۱۴، تاریخ، ۲۰/۱۱/۱۳۸۲، مؤسسه تحقیقات و پژوهش‌هاى سیاسى- علمى ندا
Pikuach Nefesh
www. Jpost.com (2004/6/13)
بولتن رویداد و گزارش اسرائیل (سیاسى- داخلى) شماره ۳/۲۱۵، همان
www. lsraelinsider.com (2004/2/3)
مجموعه مقالات به مناسبت پنجاهمین سال غصب سرزمین فلسطین، جلد ۳، مؤسسه تحقیقات و پژوهش‌هاى سیاسى- علمى ندا، ۱۳۷۷
www. Jpost.com (2001/11/7)
www. Haaretez.com (2002/8/3)
الشرق‌الاوسط، (۲۸/۴/۲۰۰۱)
www. Haaretez.com (2002/8/3)
شبکه عربى تلویزیون اسرائیل (۵/۷/۲۰۰۴)
www. Metafiter.com (2004/6/30)


فهرست صفحه قبل