دین رودف و نوار غزه
خلاصه
متن
بازتاب صدور حکم دین رودف
مراحل مختلف مخالفت مذهبى‌ها با طرح عقب‌نشینى
جایگاه غزه در متون مذهبى یهودیان
تجربه ترور رابین
نتیجه‌گیری:
پانوشت‌ها