صفحه بعد لطفا در مورد ارتباط عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین (ع) با مسائل روز توضیح بفرمایید صفحه قبل

لطفا در مورد ارتباط عنصر امر به معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین (ع) با مسائل روز توضیح بفرمایید.

«حسین بن علی به امر به معروف و نهی از منکر ارزش داد؛ اسلام برای امر به معروف و نهی از منکر ارزش درجه اول قائل است، یعنی آن را یکی از ارکان تعلیمات خودش می‌داند، اگر این رکن نباشد سایر تعلیمات نمی‌توانند کار کنند، این‌ها درست، ولی ما چه‌کار کنیم؟ آیا ما دائم از گذشته صحبت کنیم؟ یا گذشته برای آینده است؟ آینده و گذشته را باید به یکدیگر مربوط و متصل کرد. از نهضت حسینی در همین زمینه باید استفاده کرد، مردم را آگاه نمود.»[۱۵]

«ولله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیم. به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه‌ای که دل پیغمبر اکرم را امروز خون کرده است، این قضیه است. داستانی که دل حسین بن علی را خون کرده، این قضیه است.»[۱۶]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل