پی‌نوشت‌ها صفحه قبل

پی‌نوشت‌ها:

سیری در سیره نبوی، ص ۱۵۵
همان، ص ۱۵۶
همان، صص ۱۵۶ و ۱۵۷
حماسه حسینی، ج ۱، صص ۲۸۸ تا ۲۹۰
همان، ج ۱، ص ۲۹۱
همان، ج ۱، ص ۲۹۲
همان، ج ۱، ص ۲۹۳
همان، ج ۱، ص ۲۹۲
همان، ج ۱، صص ۲۹۲ و ۲۹۳
همان، ج ۱، ص ۲۹۳
قیام و انقلاب مهدی (عج)، ص ۶۶
همان، ص ۱۰۰
همان، ص ۸۹
حماسه حسینی، ج ۱، ص ۲۹۲
همان، ج ۱، ص ۲۸۷
همان، ج ۱، ص ۲۹۱
همان، ج ۱، ص ۲۹۱

فهرست صفحه قبل