سنگرسازی در مقابل خصم‌: راهکارهای صهیونیستی برای فرار از فروپاشی اسرائیل
خلاصه
مقدمه
عوامل قدرت در جامعه اسلامی
راهکارهای مقاومت
پانوشت‌ها