صفحه بعد خلاصه
یهودستیزی نوین در اروپا،‌ رویا یا واقعیت؟

اصطباری، امیرحسین

خلاصه

شارون از کلیه یهودیان مقیم فرانسه خواست با توجه به افزایش یهودستیزی در این کشور، به اسرائیل مهاجرت کنند. به‌نظر می‌رسد موج یهودی‌ستیزی نوین با اشکال سنتی آن کاملاً متفاوت باشد. بدین معنا که یهودستیزی جدید در اروپا به بهانه‌های نژادی انجام نمی‌گیرد بلکه می‌توان آن را به‌نوعی اسرائیل‌ستیزی و صهیونیسم‌ستیزی تعبیر کرد. البته میزان یهودستیزی در تمامی کشورهای اروپایی برابر نیست و دارای اشکال و مقادیر متفاوت است. از سوی دیگر، در مورد یهودستیزی در اروپا اغراق می‌شود چراکه یهودیان اروپا بر رسانه‌ها مسلط هستند و همین باعث مظلوم‌نمایی شده و جو بدبینی نسب به مسلمانان را تشدید می‌کند.

صفحه بعد فهرست