اجلاس عقبه و تعجیل آمریکا برای اجرای نقشه راه
خلاصه
متن
مرحله اول طرح
مرحله دوم طرح
مرحله سوم طرح
منابع