صفحه بعد پیشگفتار صفحه قبل

پیشگفتار

این پژوهش سعی دارد تا تعریف جامعی از صهیونیسم، مفاهیم، چگونگی شکل‌گیری، فعالیت‌های تشکیلاتی، سیاسی، نظامی و فکری این جریان در تشکیل رژیم صهیونیستی، همدستی غرب و از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه در راستای تحقق اهداف صهیونیسم ارائه دهد.

همچنین در لابه‌لای این پژوهش مفهوم امپریالیسم استعمارگر مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط آن با امپریالیسم صهیونیستی، چگونگی ارتباط این دو با یکدیگر جهت انتقال سلطه‌گری بر فلسطین و کشورهای عربی از استعمار غربی به اشغالگری صهیونیستی به کنکاش نشسته است.

علاوه بر آن در این مبحث سیاست‌های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی که از طریق سرکوب به تحقق اهداف خود در یهودی‌سازی فلسطین و تحقق اسرائیل بزرگ «از نیل تا فرات» می‌پردازد، مورد بررسی قرار گرفته است. بخش اول پژوهش را در شماره گذشته خواندید بخش دوم آن در پی می‌آید.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل