صفحه بعد خلاصه
تبارشناسی ایدئولوژی گروه بوش، راست جدید آمریکا

مرجایی،‌ فرید

خلاصه

این متن به لحاظ شناخت اجزای حاکمیت آمریکا و تاثیری که در منطقه خاورمیانه و ایران می‌گذارد، حائز اهمیت است. این مقاله درباره یکی از نیروهای حاکم در آمریکا به نام راست جدید یا نئوکان می‌باشد. نئوکان یا دست راستی، یک شبکه سیاسی ـ اجتماعی بوده که در مطبوعات و محافل فکری و فرهنگی نفوذ زیادی دارد. این گروه در تلاشند از واقعه یازده سپتامبر به نفع خود بهره ببرند. تشکیلات نئوکان بر سیاست خارجی استوار بوده و شعار آن صلح از دیدگاه سلطه صهیونیست از طریق استفاده از سلطه آمریکا بوده است. نئوکان‌ها می‌خواهند شرق را در برابر مدرنیته آمریکا قرار دهند و آمریکا را علیه مسلمانان بسیج کنند

صفحه بعد فهرست