پی‌نوشت‌ها صفحه قبل

پی‌نوشت‌ها:

Neo - Conservative
محافظه‌کاران جدید یا به طور خلاصه نئوکان(Neo - con)
South End Press
Leon t. Hadar \"The Neocons: From the Cold War to the Global Intifada \" WASHINGTON REPORT On Middle East Affairs, April 1991, P29
Kirkpatrick نماینده ریگان در سازمان ملل
در آمریکا به این حرکت دست راستی ریگان، انقلاب ریگان می‌گویند که نقدی بر لیبرالیسم است.
Reagan Revolution
او به طور بی سابقه‌ای طرفداران تساوی حقوق زنان را فاشیست نامید و واژه‌ نازی فمینیست را ابداع کرد.
Gary Sick. \"The Clouded Mirror: U.S. - Iran Relations and the Axis of Evill\", \"Columbial University Lecture, The Middle East Institute, February 27,2002:http://www.Columbia.edu/cu/news/vforum/02/us_iran
WASHINGTON IN BRIEF \"Washington Post, February 26,2002; Page A12\"
Washington Institute for Near East Policy
موسسه آمریکایی تحقیقات و مطالعات راهبردی خاور نزدیک، به عنوان لابی اسرائیل
Reuel Marc, Gerecht, \"On to Iran! Checkmating the Clerics, \" The Standard Weekly, Volume 007, Issue , 22February 18, 2002
(Coalition for a Democtratic Majority (CDM
The Nation, March 22, 1986
Nation, August 12, 1996
Graham E. Fuller, \"Repairing U.S.A. - Iranian Relations\", Middle East Policy, Volume VI, Number 2, October 1998
Christopher Hitchens, \"A Modern Medieval Family\", Mother Jones Magazin, July,August 1986, P74
Julian Borger, \"Washington Hawks Get Power Buost\", The Guardian, December 17, 2001
Seymour Hersh, The Price of Power, Summit Books, 1983,p 322
برای پژوهش بیشتر، خوانندگان می‌توانند در مورد این مفاهیم در شبکه اینترنت تحقیق نمایند

فهرست صفحه قبل