صفحه بعد وضعیت فعلى صفحه قبل

وضعیت فعلى

با آشنایى با سیر کلى تحولات تاریخى مربوط به‌ یهودیان در ایتالیا به ‌بررسى برخى از ابعاد و جنبه‌هاى مربوط به‌جامعه فعلى یهودیان ساکن ایتالیا خواهیم پرداخت.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل