صفحه بعد مقدمه صفحه قبل

مقدمه:

بي ترديد اتخاذ هرگونه تصميم و هدف صحيح و منطقى راجع به هر كشور يا هر گروه در سطح بين‌المللى، مستلزم شناخت واقعى آن است. چرا كه هر يك از آنها داراى ويژگى‌ها، مشخصات، رفتارها و ساير خصوصيات مخصوص به خود هستند. حصول اين هدف مستلزم استفاده از يك سيستم پژوهشى منسجم است كه بنيانى علمى و آکادميك داشته و بتواند سطح دانش كارشناسان و پژوهشگران را ارتقاء بخشد و هدف نوشته حاضر نيز همين است. جامعه يهوديان آرژانتين، هفتمين كشور دنيا از نظر تعداد يهوديان مى‌باشد، همين امر اهميت شناخت جامعه آنان را مى‌نماياند. اين جامعه داراى خصوصياتى است كه آن‌را از ساير جوامع يهودى متمايز مى‌سازد بديهى است كه براى بررسى تعاملات موجود بين جامعه يهوديان اين كشور با سایر جوامع یهود یا بالعکس باید شناخت جامع و مانعی از جامعه یهودیان این کشور ارائه نماییم.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل