صفحه بعد نتيجه‌گيرى صفحه قبل

نتيجه‌گيرى:

پيش‌بينى آينده جامعه يهوديان آرژانتين مشكل است. مهاجرت به خارج، جذب و ازدواج‌ها همه تأثير منفى بر روى جامعه يهوديان آرژانتين دارند. بحران‌هاى مالى و حملات آنتى‌سميتيك از ديگر مسائل جامعه يهوديان اين كشور است و بالاخره مشكلات در دو بعد مذهب و تشكيلات نيز كماكان ادامه دارد.

مخلص كلام اينكه نمى‌توان جذب تدريجى يهوديان آرژانتين در جامعه غيريهودى اين كشور و كاهش تعداد يهوديان اين كشور را منكر شد. اما در عين حال نمى‌توان از تحولاتى‌ مثل تجديد حيات مذهبی و انسجام‌دهی سازمانی اخير این جامعه چشم‌پوشى كرد كه البته يهوديان آرژانتين در ايجاد تحولات اخير تا حد زيادى استقلال عمل دارند.

صفحه بعد فهرست صفحه قبل