صفحه بعد جغرافياي انسانى صفحه قبل

جغرافياي انسانى

اكثريت قوم يهود در آرژانتين را اشكنازى‌ها تشکیل مى‌دهند كه ريشه در مركز و شرق اروپا دارند. حدود ۱۵٪ جمعيت يهوديان آرژانتين از نژاد سفاردى هستند كه زيستگاه اصلى آنها، سوريه، تركيه و شمال آفريقا می‌باشد. [۱۰] كه در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست به اين كشور مهاجرت كرد‌ه‌اند. [۱۱]

يهودياني كه ريشه در شرق اروپا دارند راسوس (Rusos) و آنها كه ريشه در خاورميانه دارن تاركوس (Tarcos) ناميده مى‌شود. زبان مادرى غالب يهوديان آرژانتين اسپانيولى است و هر دو زبان يديش (Yiddish ) و لدينو ( Ladino) در حال از بين رفتند. [۱۲]

صفحه بعد فهرست صفحه قبل