تلاش‌های سازمان‌یافته اعراب ۴۸ برای مبارزه با تبعیضات حقوقی
خلاصه
مقدمه
وضعیت حقوقى اعراب در اراضى ۴۸
اعراب ۴۸ و قوانین چهارگانه
تشکل حقوقى عدالت و اقدامات آن براى اعراب ۴۸
نتیجه‌گیرى
منابع