پی‌نوشت‌ها صفحه قبل

پی‌نوشت‌ها

واحد مرکزی خبر، تهران، ۲۴‌/‌۴‌‌/‌۸۲
خبرگزاری جمهوری اسلامی، لندن، ۷‌/‌۴‌/‌۸۲
همان
جوادی، لعبت، زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی، هدیة مخرب غرب، گروه تحقیق و تفسیر برون‌مرزی صدا و سیما، تابستان ۱۳۸۰، ص ۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی، لندن ۲۰‌/‌۲‌/‌۸۰
همان، ۲‌/‌۶‌/‌۷۹
همان، ۷‌/‌۴‌/‌۸۲
همان ۲۰‌/‌۲‌/‌۸۰
جوادی، لعبت، زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی، هدیه مخرب غرب، گروه تحقیق و تفسیر برون‌مرزی صدا و سیما، تابستان ۱۳۸۰، ص ۱۹
همان، ص ۱۷
رسانه‌های دنیا، به نقل از واشنگتن ریپورت آن میدل‌ ایست افرز، اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی، ۳۱‌/‌۶‌/‌۱۳۸۲
مرکز هسته‌ای دیمونه، بمب ساعتی که انسان و محیط‌زیست منطقه خاورمیانه را تهدید می‌کند، غزه، شبکة اطلاع‌رسانی فلسطین، ۳۰‌/‌۴‌/۸۲‌.
http://www.palestin-Persian.info
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۱۱‌/‌۹‌/‌۷۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی، بیروت، ۷‌/‌۵‌/‌۸۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی، لندن، ۲‌/‌۶‌/‌۷۹
واحد مرکزی خبر، تهران، ۲۴‌/‌۳‌/‌۸۲
واحد مرکزی خبر، تهران، ۱۴‌/‌۴‌/‌۸۲
واحد مرکزی خبر، دمشق، ۲۲‌/‌۴‌/‌۸۲
مرکز هسته‌ای دیمونه، بمب ساعتی که انسان و محیط‌زیست منطقه خاورمیانه را تهدید می‌کند، غزه، شبکه اطلاع‌رسانی فلسطین، ۳۰‌/‌۴‌‌/‌۸۲، ص ۲.

فهرست صفحه قبل