معرفی مرکز مطالعات استراتژیک بگین _سادات
خلاصه
مقدمه
تاریخچه پیدایش
بیوگرافى توماس هخت
حوزه‌هاى تحقیقاتى مرکز
مشاورین تحقیقاتى
هیات بین‌المللی مشاوران اکادمیک مرکز تحقیقات استراتژیک
انجمن تحقیقاتی مرکز مطالعات استراتژیک
محققین ارشد (برجسته):
محققین عادی
زئیف بونن Zeev
زئیف مگن :Zeev
مردخاى کدار Mordechai
استوارت اى کوهن Stuart
انتشارات و بولتن‌ها
ایران و مرکز مطالعات استراتژیک بگین- سادات
نتیجه‌گیرى
منابع