تقلب در تمدن :راهکارهای صهیونیستی برای فرار از فروپاشی اسرائیل
خلاصه
مقدمه
نفوذ به درون رسانه‌های عربی
سنت‌گرایی عربی صهیونیست‌ها
کانون‌های سیاسی ـ فرهنگی
مراکز آکادمیک اسرائیل و همراه اسرائیل
سازمان گفتگو میان یهودیان و اعراب
مرکز فرهنگی «گوته»
مشکلات صهیونیست‌ها
پی‌نوشت