ملاحظات صفحه قبل

ملاحظات:

هالو جانشین دیوید شده است. دیوید آسیو پس از ۴۱ سال ریاست جامعه یهودیان در ماه جولاى گذشته، درگذشت. وى که متولد استانبول بود، هنگام مرگ ۸۸ سال داشت. آسیو دبیر سمینار حاخامى در هاسکوى و خاخام جماعت حیدر پاشا در خارج از استانبول بود.
حدود ۲۰ هزار نفر از جمعیت ۶۰ میلیونى ترکیه را یهودیان تشکیل مىدهند که بیشتر آنها در استانبول مستقرهستند. در ترکیه حدود ۳۰ کنیسه وجود دارد که بیش از نیمى از آنها در استانبول واقع شده‌اند. علاوه بر این در استانبول مدارس یهودیان نیز وجود دارند. جامعه یهودیان ترکیه هفته‌نامة شالوم به دو زبان ترکى و لاتین و ماهنامه تیریاکى را منتشر مىکنند.
گسترش روابط سیاسى ـ نظامى ترکیه و رژیم صهیونیستى موجب فراهم آوردن بستر مناسبى براى فعالیت یهودیان ترکیه شده است.
در این راستا، سال گذشته، موزه یهودیان در ترکیه با حضور مقامات عالی‌رتبه این کشور افتتاح شد. مسعود ییلماز، رهبر حزب مام میهن و معاون نخست وزیر وقت، در مراسم این موزه که خاطرات یهودیان در طول جنگ جهانى اول، دوم و سال ۱۹۴۸ را شامل مىشود، گفت این موزه نشانگر تساهل ۵۵۰ ساله ترکیه با یهودیان است.

فهرست صفحه قبل