صفحه بعد دستاوردهاي انتفاضه صفحه قبل
  به رغم ادعاهاي دلباختگان و معتادان به مذاكره با صهيونيست ها، آناني كه با وجود تجلي حقايق انتفاضه اقصي و مقاومت دليرانه مردم و علي رغم ده سال مذاكرات بيهوده و عقيم همچنان به مذاكرات چنگ مي زنند و چشمان خود را بر روي ماهيت واقعي اين مذاكرات بسته اند.
اين مذاكرات پوششي براي تثبيت اشغالگري، يهودي سازي، رشد 150% شهرك سازي، تفكيك سرزمين فلسطين بوسيله دهها جاده كمربندي، گشودن دروازه هاي جهان به ويژه عربي و اسلامي بر روي صهيونيست ها، ايجاد شكاف در صفوف متحد مردم و نيروهاي پويا و زنده ملي و اسلامي آن بود و تنها ثمره اش حكومت محدود خودگردان بر روي 18% از زمينهاي كرانه باختري و نوار غزه است.
انتفاضه و مقاومت سلحشورانه، به ويژه بدنبال شكست مذاكرات و بحران ناشي از بي اساس بودن ادعاي «مذاكرات تنها گزينه صلح» ثابت كرد كه يگانه انتخاب ملت بوده و مي تواند حقوق آنان را بازستاند و اصول و ارزشها را حفظ نمايد، خاصه اينكه توانست با بيش از ده هزار عمليات 255 صهيونيست را به درك واصل و قريب به 1500 تن ديگر را زخمي كند و دستاوردهاي بسياري را تحقق بخشد كه مهمترين آنها عبارتند از: ¤ بازيابي وحدت كلمه مردم و نيروهاي ملي و اسلامي فلسطيني پس از آنكه مذاكرات اسلو و پيامدهاي منطقه اي- بين المللي و تأمين امنيت صهيونيست ها، آسيب هاي فراواني به آن وارد آورده بود.
¤ اعاده نقش مقاومت فلسطيني در مناطق اشغالي 1948م عليه صهيونيست ها از طريق مشاركت گسترده مردمي كه 14 شهيد، قريب به 200 زخمي دربرداشته و تحريم قاطع آخرين انتخابات رياست جمهوري رژيم صهيونيستي را در پي داشت.
¤ تهديد مباني و پايه هاي اشغال بواسطه: 1) فرسايش امنيتي- نظامي دشمن: اعلان جنگ فرسايشي كه راه حل نظامي نداشته و به اقرار رهبران سياسي، نظامي و امنيتي صهيونيست ها قدرت پايان دادن به آن و تاب تحمل تداومش را ندارند، كالين پاول وزير خارجه هم پيمان بين المللي صهيونيست ها در تاريخ 23/5/2001م اينگونه بدان اعتراف نموده است: امروزه بيش از هر زمان ديگري واضح و مبرهن است كه ديگر راه حل نظامي كارساز نيست، تكرار مي كنم، براي اين درگيري راه حل نظامي متصور نيست.
مؤيد اين مطلب نتايج نظرسنجي خود آنهاست معاريو (17/8/2001م) كه مي گويد:70% از صهيونيست ها اعتقادي به موفقيت شارون در متوقف ساختن آنچه اعمال خشونت آميز (تروريستي) مي نامند، ندارند و اينكه 53% از عملكرد امنيتي شارون ناخرسند بوده و 83% از احتمال هدف قرار گرفتن خود يا اعضاي خانواده هايشان در عمليات (مقاومت) نگرانند.
بيش از اين نيز نظرسنجي كه هاآرتص در تاريخ 17/4/2001م به عمل آورده بود، حكايت از نگراني بيش از حد، 54% از صهيونيست ها داشت.
2)فرسايش اقتصادي دشمن: ورود اشغالگر به مرحله بي ثباتي اقتصادي و همچنين ورود به سال 2002 م بدون مشخص كردن بودجه آنهم در پي عدم تصويب محدوديت ها و بودجه پيشنهادي رهبران، كارشناسان و تحليل گران صهيونيستي بدي اوضاع و بحران اقتصادي، امنيتي و نظامي خود را معلول انتفاضه دانسته و همين مطلب از سوي نخست وزير و زير دارايي دولت اشغالگر كه ورود به حالت فوق العاده اقتصادي را اعلام كرده بودند، مورد تأكيد قرار گرفت.
(اظهارات وزير دارايي دشمن به بي بي سي مورخ 5/7/2001م).
اين در حالي است كه كسري بودجه دولت صهيونيستي در سال 2001 م بالغ بر 3/21ميليارد شيكل (واحد پول رژيم صهيونيستي) و به عبارتي 6/4% از كل درآمد ملي و 11% از هزينه هاي دولتي گرديده بود.
در طي همين مدت نرخ بيكاري به 10% رسيد و به ديگر سخن رشدي معادل 4/8% داشت.
افزون بر اين شمار كثيري از بخشهاي اقتصادي به ويژه عرصه گردشگري وارد مرحله ركود و فلج اقتصادي شده اند.
اين مطلب نيز از روي نظرسنجي افكار عمومي صهيونيست ها كه در دو ماه پاياني سال 2001م بعمل آمد، مورد تأكيد قرار گرفت.
برپايه اين نظرسنجي 62% از سؤال شوندگان نابساماني اوضاع اقتصادي را معلول فروپاشي فرآيند سازش و شروع انتفاضه دانستند.
نظرسنجي ديگري كه در تاريخ 1/11/2001م انجام شده بود، نشان داد كه 66% از عملكرد شارون در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي ابراز نارضايتي كرده و 75% نيز اميدي به توان دولت در چاره انديشي براي اوضاع اقتصادي و اجتماعي نداشتند.
وا داشتن اشغالگر به اتخاذ سياست فرار از لبنان از طريق جداسازي يكجانبه: دليل آن فقدان امنيت جاني و هزينه گزاف اقتصادي ناشي از ادامه اشغالگري است.
بسياري از رهبران حزب كار نظير باراك، رامون، ايتيسيك- وزير برنامه ريزي راهبردي در دفتر شارون مريدور- و ميخائيل ايتان از ليكود همين رويه را در پيش گرفتند.
اين خط مشي از سوي تعداد زيادي از رؤساي شوراهاي شهركها در كرانه باختري و نوار غزه با احداث ديوارهاي بتوني و سيم خاردار به طول 265كيلومتر از قول به فعل درآمد.
79% از صهيونيست ها اين جداسازي يكطرفه را تأييد كردند (نظرسنجي يديعوت احرنوت 9/3/2001) اين در حالي است كه 53% موافق جداسازي و تفكيك برخي شهركها و احداث ديوار بودند (نظرسنجي 9/11/2001م).
همين مطلب چند روز قبل در همايش شوراي امنيت رژيم صهيونيستي مورد موافقت بن اليعازر رئيس جديد حزب كار و وزير جنگ رژيم صهيونيستي قرار گرفت.
در همين حال فرمانده پليس صهيونيستي در قدس (منبع سياسي- 21/11/2001م) فاش كرد كه تسريع در اجراي طرح «حصار قدس» به منظور ساخت حصاري 11كيلومتري كه قدس شرقي را از قدس غربي جدا مي سازد، خواستار شده است.
اين طرح با همكاري سرلشكر عوزي دايان رئيس شوراي امنيت ملي تهيه شده است.
شهركسازي: ميانگين ساخت و ساز شهر در نيمه اول سال 2001 م نسبت به مدت مشابه سال قبل 63% كاهش داشته است.
ضمن آنكه رشد بي رويه ساكنان شهركهاي صهيونيستي در نوار غزه و كرانه باختري در سال 2001م نسبت به سال قبل از آن شاهد كاهش 80% بود.
اين در حاليست كه رشد كلي شهرك نشينان به ميزان 50% كاهش يافته و افزايش حاصله تنها در شهركهاي واقع در خط سبز بوده است.
مهاجرت و مهاجرت معكوس: ميانگين مهاجرت صهيونيستي در سال 2000 م نسبت به سال قبل از آن كاهش 22%داشته و همچنين مهاجرت معكوس در جريان انتفاضه رشد يافته است بطوري كه از هر پنج صهيونيست يك نفر خاطرنشان كرده، قصد مهاجرت و ترك كشور را دارد.
جاده هاي كمربندي: متوقف كردن طرح جاده هاي كمربندي و ناكام گذاردن آن و نيز ممانعت از تردد شهرك نشينان در اين جاده ها و تبديل آنها به خيابانهاي نا امن.
عادي سازي: ناكام گذاردن تلاشهاي مذبوحانه ده سال صهيونيست ها در عادي سازي مناسبات در دو عرصه دولتي و مردمي.
يعني همان مطلبي كه صهيونيست ها به آن براي گشوده شدن دروازه هاي جهان عربي- اسلامي بر روي آنها و پذيرفته شدنشان در منطقه دل بسته بودند.
چنانچه صاحبان گزينه انتفاضه و مقاومت از نتايج عملي و ملموس اين مشي دفاع و به آن افتخار مي كنند، در واقع حماس آن ققنوس فلسطيني- اسلامي است كه پس از پشت سر گذاشتن آن موج سهمگيني كه با حمايتهاي منطقه اي و بين المللي موجوديتش را هدف گرفته بود، با آغاز انتفاضه مبارك اقصي به پرواز درآمد و افتخارش اين است كه ستون فقرات انتفاضه اقصي و مقاومت سلحشورانه و طليعه دار آن در دو بعد مردمي و نظامي بوده و برگ زرين ديگري از ايثار و حماسه بر دفتر افتخارات و سلحشوري قهرمانانه افزود و از آن جمله: برگ زرين سرفرازي و ايثار حماس جدول عمليات اعلام شده گردانهاي شهيد عزالدين قسام در طول انتفاضه اقصي ¤ به هلاكت رساندن 145 صهيونيست و به عبارتي 57% از كل تلفات 255 نفري صهيونيست ها.
¤ زخمي كردن قريب به هزار صهيونيست.
¤ اجراي بيش از 30 عمليات شهادت طلبانه و تقديم بيش از 30شهادت طلب.
صفحه بعد صفحه قبل