صفحه بعد قدس شهر رؤياهاي تشنگان معنويت صفحه قبل
 عباسعلي كامرانيان

امروزدلهاي موحدان يكپارچه آتش است! وفردا، «انسان» برپا مي خيزد و مشتها، بغض سينة‌ مظلومان را به سوي دشمن ظالم نشانه مي روند.
فردا روز قدست است،‌ روز اسلام و روز برخاستن فرياد ملت مظلوم و آواره فلسطين از جهان اسلام.
فردا روز نمايش ارده مؤمنان براي ستاندن حق مظلومان از ظالمان است.
فردا محشر برپا مي شود! زن،‌ مرد،‌ پير و جوان و حتي كودكان در كنار هم گرد مي آيند.
چشمه هاي نور و معنويت به هم مي پيوندند و در بستر خيابانها جاري مي شوند.
همديگر را مي يابند،‌به هم مي رسند و چون سيلي خروشان به درياي «ميعادگاه عاشقان» نماز جمعه مي ريزند.
فردا صداي رهايي قدس از حلقوم ميليونها انسان روزه دار در آسمان طنين انداز مي شود و پژواك آن، نويد آزادي ملت مظلوم فلسطين است.
روز قدس، روز پيچيدن طوفان «مرگ بر آمريكا» و «مرگ براسرائيل» در سراي شيشه اي كاخ ستمگران آخر الزمان است.
و اين وعده الهي است كه: قل جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا.
بگو حق آمد و باطل رفت، بدرستي كه باطل زايل شدني است.
آري، روز قدس روز زايل كردن غده چركين استعمار از پيكره اسلام است.
در اين روز جهان اسلام يكپارچه فرياد و نوا و صلاست.
در اين روز مسلمانان در اقصي نقاط جهان برپا مي شوند تا دشمن را از پا بيندازند.
دشمن سفاك و خونريزي كه پايه هاي قدرت خويش را بر گورهاي دسته جمعي، كشتارهاي همراه با آزار و شكنجه، قتل كودكان و سالخوردگان،‌غصب و تجاوز و ترورهاي دولتي استوار ساخته و در اين راه از حمايت و پشتيباني «شيطان بزرگ» استفاده مي كند.
دشمني كه بنابر ماهيت وجودي خويش بر زور استوار است و جز زبان«سختي حديد» را نمي فهمد! برداران خواهران! مسلمانان و مؤمنان به طريقت محمد (ص) فردا، روز حركت است.
روز اقامه دعوا عليه استكبار است! روز حضور در دادگاه وجدان بشريت براي دادن شهادت بر مظلوميت ملت ستمديدة فلسطين است.
روز شوريدن بر نامردي و نامردمي هاست فردا،‌ در ام القري جهان اسلام سرود فتح و پيروزي مظلومان نواخته مي شود و امت مؤمن و خداجو شعار مرگ بر آمريكا سر مي دهند.
روز قدس، هزاران هزار فرشته خودي عدالت جو شعار «فلسطين پيروز است، اسرائيل نابوداست را فرياد مي كنند.
فردا روز بيرون كشيدن پروندة مبارزان فلسطيني از زندانهاي مخوف و قرون وسطايي رژيم صهيونيستي است.
روز تورق مصحف مظلوميت كساني است كه در زير شكنجه ها و آزار مأموران اين رژيم جان به جان آفرين تسليم مي كنند و جز خدا و ملت مبارز ايران يار و ياوري ندارند.
گويي وجدان حاكمان عصر «جاهليت مدرن» را «شيطان بزرگ» به يغما برده است كه اينگونه در برابر ستم، قتل،‌ غارت شكنجه، ترور،‌ وحشت و خشونت آفريني اين رژيم، سكوت كرده اند.
فردا ملت ايران يكصدا فرياد مي زنند: اي قدس شريف! مسلمين درراهند.
جهان اسلام با دم مسيحايي حضرت روح الله (ره) به خود آمده است و جوياي توست! از تو مي گويد و تورا مي جويد.
آزاد خواهي شد.
آنگاه كه سپاه موحدان فوج فوج به سوي تو روانه گردد و درفش «الله اكبر» و «لا اله الا الله» برگلدسته هاي مسجد الاقصي به اهتزاز درآيد.
دور نيست روزي كه جنود حق از مأذنه هاي مساجد توبانگ توحيد را در جهان طنين انداز كنند.
آنگاه ديگر بر دامن تو هيچ لكة ننگي از ظلم و ستم،‌ كشت و كشتار، قتل و غارت، غصب و تجاوز و شيطان و شياطين باقي نخواهد ماند.
اي قدس شريف! مهبط وحي، منزلگاه برترين پيامبران در راه معراج،‌قبلة اول مسلمين واي شهرو روياهاي ناب تشنگان معنويت! پيروزي در راه است.
روز آزادي نزديك است.
به زودي تو از چنگال دژخيمان هواپرست و سرسپردگان «شيطان بزرگ» رها مي شوي و مؤمنان خدا پرست در بارگاه تو پيشاني بر درگاه خالق بي نياز مي سايند.
آري، فردا همة‌ ايران يك صدا و يك نواست.
صداي حمايت از مظلوم و نواي مبارزة با ظالم، باشد كه روز قدس مطلع بيداري جهان اسلام و آغاز سرنگوني رژيم دست نشانده و ستمگر صهيونيستي اسرائيل شود.

صفحه بعد صفحه قبل